O nás

Profil spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá ťažbou a približovaním dreva, jeho prvotným spracovaním a následným predajom. Predaj je v širokom sortimente podľa kvalít, hrúbkových stupňov a tvrdosti dreva. Väčšinou predávame bukové a smrekové drevo.

Bukové drevo najvyššej kvality dodávame spracovateľovi dýh, ostatné kvality dodávame rôznym odberateľom na výrobu reziva a iných výrobkov.

Lesné Hospodárstvo Čierny Vrch s.r.o.

Vyrábame aj palivové drevo v sortimente tzv. siahovica alebo štiepané paletované drevo v rozmeroch 0,5m, 0,33m, 0,25m. Samozrejmosťou je vlastná doprava špeciálnymi vozidlami.          
Naša spoločnosť poskytuje služby v lesníctve a poľovníctve, zaoberá sa opracovaním drevnej hmoty a výrobou komponentov z dreva, výrobou jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva.

PEFC Certifikát

Spoločnosť sa zaoberá hospodárením v lesoch v zmysle zásad trvalo udržateľného obhospodarovania lesných ekosystémov s cieľom zabezpečiť vyvážený stav medzi funkciami produkčnými, ochrannými a spoločenskými.

Dodržiavanie vyššie uvedených zásad deklaruje certifikát PEFC, ktorého je spoločnosť držiteľom od roku 2016.

Spoločnosť zabezpečuje obnovu lesných porastov použitím jemných foriem hospodárskych spôsobov, pričom dosahujeme až 95 % – ný podiel prirodzenej obnovy, následnou starostlivosťou o mladé lesné porasty a výchovou porastov stredných vekových tried vytvárame priaznivú priestorovú, vekovú a drevinovú štruktúru nami obhospodarovaných lesov.

Úzko spolupracujeme so zástupcami orgánov ochrany prírody v oblasti zachovania biotopov ohrozených živočíchov. Tiež vytvárame priestor pre oddych a rekreačné aktivity návštevníkov Strážovských vrchov. V rámci výrobno-obchodnej činnosti sa zaoberáme ťažbou, približovaním a prvotným spracovaním dreva. Predaj je v širokom sortimente ihličnatých a listnatých drevín podľa druhu dreviny, kvality a hrúbkových stupňov – od dyhárenských výrezov, guľatinových sortimentov, vlákniny až po palivové drevo.