Verejné Obstarávanie

Verejné Obstarávanie

1.
Výzva na predkladanie ponúk

(zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

                                                               Názov     :               Lesné hospodárstvo Čierny vrch, s.r.o.                                

                                                               Sídlo       :               Kopec 618, Košecké Podhradie 018 31 

                                                               IČO         :               36 338 753                                                                       

Kontaktná osoba Ing. Peter Rosina, konateľ
Adresa: Kopec 618, Košecké Podhradie 018 31
Elektronická pošta: info@lhciernyvrch.sk                          

1.                  Názov zákazky:                               

 Poskytnutie služby – Vyhotovenie štúdie                                                                                                                                        
uskutočniteľnosti k  projektu – podopatrenie 8.3                                                                                
Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených                                                                                                                      
 lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a                                                                                                                                
katastrofickými udalosťami, aktivita č.2 zlepšenie                                                                                                                          
ochrannej protipožiarnej infraštruktúry.

2.             Predpokladaná hodnota zákazky: 15 196,89 €

3.             Opis predmetu zákazky: Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti k projektu – podopatrenie 8.3 Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a  prírodnými katastrofami a  katastrofickými udalosťami, aktivita č.2 zlepšenie ochrannej  protipožiarnej  infraštruktúry a to v zmysle výzvy na uvedené podopatrenie, ktorá je dostupná na  https://www.apa.sk/index.php?navID=510                                                             

4.             Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Nie
5.             Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: Podľa opisu predmetu zákazky v bode 3.
6.             Uchádzač predloží ponuku v troch vyhotoveniach ako originál
7.             Obsah ponuky:

– identifikačné údaje – doklad o oprávnení poskytovať služby súvisiace s predmetom zákazky, (§26 ods. 1 písm. f zákona o verejnom obstarávaní) – výpis z internetového obchodného registra.

– cenová ponuka, ktorá musí byť podpísaná uchádzačom alebo osobou oprávnenou jednať za uchádzača v jeho mene. V cenovej ponuke musí byť uvedená cena poskytnutia služieb s DPH, bez DPH, výška DPH v mene euro. V prípade ak uchádzač nie je platca DPH uchádzač túto skutočnosť uvedie do sprievodného listu cenovej ponuky

Uchádzač predloží ponuku v dvojitom vyhotovení ako originál.

8.  Lehota a miesto na predkladanie ponúk:

Lehota na predkladanie ponúk: do 11.09.2015, čas: do 08:00 hod.

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: osobne alebo elektronicky alebo poštou prípadne kuriérom: Kopec 618, Košecké Podhradie 018 31,  

– označenie obálky:                            

 „ Poskytnutie služby – Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti k                                                            
projektu – 8.3 Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených                                                              
lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými                                                                
udalosťami, aktivita č.2 zlepšenie ochrannej protipožiarnej                                                                            
 infraštruktúry Neotvárať!.

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predložených ponúk zadávanej zákazky kritérium: najnižšia cena bez DPH, resp. najnižšia celková cena ak uchádzačom bude neplatca DPH – na základe § 35 ods. 1 písm. b.) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Úspešným uchádzačom sa stane ten, ktorého ponuka bude obsahovať výslednú celkovú najnižšiu cenu v mene euro bez DPH. Ponuku uchádzača s najnižšou cenou verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú, to znamená, že sa hodnotí cena bez DPH, ktorú bude verejný obstarávateľ platiť. Úspešný uchádzač bude vyzvaný na podpis zmluvy.

9. Informácia, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská Nevyhradená.

10. Ďalšie informácie: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvný vzťah s úspešným uchádzačom na poskytnutie služby v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia tejto výzvy nemohol predvídať a neprijať ani jednu ponuku ak predložené cenové ponuky nebudú zodpovedať požiadavkám verejného obstarávateľa a ak budú vyššie, ako je výška finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Všetky náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša uchádzač.

Požiadavka na komplexnosť ponuky – predmet ponuky nie je možné deliť, zadávateľ požaduje predloženie cenovej ponuky na celý predmet zákazky – na všetky jeho časti, predmet zákazky nie je možné deliť.

 Košecké Podhradie dňa 01.09.2015                                                                                                                                                                      
 Ing. Peter Rosina                                                                                                                                               
 konateľ

 

2.
Výzva na predkladanie ponúk

(zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

 Názov :           Lesné hospodárstvo Čierny vrch, s.r.o.                                
 Sídlo    :           Kopec 618, Košecké Podhradie 018 31        
 IČO     :           36 338 753                                                         

Kontaktná osoba Ing. Peter Rosina, konateľ
Adresa: Kopec 618, Košecké Podhradie 018 31
Elektronická pošta: info@lhciernyvrch.sk              

1.  Názov zákazky:  

 Poskytnutie služby – Vyhotovenie štúdie  uskutočniteľnosti k  projektu – podopatrenie 8.3  Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými  katastrofami a  katastrofickými udalosťami, aktivita č.1 zlepšenie vodného  hospodárstva v lesoch

2.  Opis predmetu zákazky: Vyhotovenie štúdie  uskutočniteľnosti k projektu – podopatrenie 8.3 Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými  katastrofami a katastrofickými udalosťami, aktivita č.1 zlepšenie vodného hospodárstva v  lesoch a to v zmysle výzvy publikovanej na https://www.apa.sk/index.php?navID=510

3.   Predpokladaná hodnota zákazky: 7669,88 €
4.   Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Nie
5.   Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: Podľa opisu predmetu zákazky v bode 3.
6.   Uchádzač predloží ponuku v troch vyhotoveniach ako originál

7.   Obsah ponuky:

– identifikačné údaje – doklad o oprávnení poskytovať služby súvisiace s predmetom zákazky, (§26 ods. 1 písm. f zákona o verejnom obstarávaní) – napr. internetový výpis z obchodného registra,  

– cenová ponuka, ktorá musí byť podpísaná uchádzačom alebo osobou oprávnenou jednať za uchádzača v jeho mene. V cenovej ponuke musí byť uvedená cena poskytnutia služieb s DPH, bez DPH, výška DPH v mene euro. V prípade ak uchádzač nie je platca DPH uchádzač túto skutočnosť uvedie do sprievodného listu cenovej ponuky

Uchádzač predloží ponuku v dvojitom vyhotovení ako originál.

8.         Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
            Lehota na predkladanie ponúk: do 11.09.2015, čas: do 08:00 hod.

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: osobne alebo elektronicky alebo poštou prípadne kuriérom: Kopec 618, Košecké Podhradie 018 31,  

– označenie obálky:     „ Poskytnutie služby – Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti k  projektu – 8.3 Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými   udalosťami, aktivita č.1 zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch Neotvárať!.

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predložených ponúk zadávanej zákazky kritérium: najnižšia cena bez DPH, resp. najnižšia celková cena ak uchádzačom bude neplatca DPH – na základe § 35 ods. 1 písm. b.) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Úspešným uchádzačom sa stane ten, ktorého ponuka bude obsahovať výslednú celkovú najnižšiu cenu v mene euro bez DPH. Ponuku uchádzača s najnižšou cenou verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú, to znamená, že sa hodnotí cena bez DPH, ktorú bude verejný obstarávateľ platiť. Úspešný uchádzač bude vyzvaný na podpis zmluvy.

9. Informácia, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská Nevyhradená.

10. Ďalšie informácie: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvný vzťah s úspešným uchádzačom na poskytnutie služby v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia tejto výzvy nemohol predvídať a neprijať ani jednu ponuku ak predložené cenové ponuky nebudú zodpovedať požiadavkám verejného obstarávateľa a ak budú vyššie, ako je výška finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Všetky náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša uchádzač.

Požiadavka na komplexnosť ponuky – predmet ponuky nie je možné deliť, zadávateľ požaduje predloženie cenovej ponuky na celý predmet zákazky – na všetky jeho časti, predmet zákazky nie je možné deliť.

 Košecké Podhradie dňa 01.09.2015
Ing. Peter Rosina
konateľ